Tên miền của bạn đã được trỏ đến DIVIVU!
Để gắn tên miền riêng vào website đăng ký tại DIVIVU, bạn truy cập vào gian hàng
vào quản trị/quản lý tên miền gõ img.divivu.vn rồi click vào thêm để thiết lập.